Email Marketing You Can Trust

Recently Commented

STM

STM=SHORT TERM MISSIONS

SOME HELPFUL THAI PHRASES YOU CAN LEARN BEFORE GOING TO THAILAND ON SHORT TERM MISSIONS – HAVE FUN :)Common words and phrases คำศัพท์และประโยคทั่วไป

Hello – สวัสดี ครับ/ค่ะ sà wàt dii kráb/kâ
See you again – [?] – leew juu gan mai
Goodbye (See you again – not for a long time/may be never again) – ลาก่อน – laa gɔɔǹ
Yes – ใช่ châi
No – ไม่ mâi
How are you? – สบายดีไหม sà bai dii mǎi ?
I’m fine – สบายดี sà bai dii
And you? – แล้วคุณล่ะ lɛɛó kun lâ ?
Never mind – ไม่เป็นไร mâi bpen rai
I miss you a lot – ฉัน/ผมคิดถึงคุณมาก chán(f)/pǒm(m) kít tʉňg kun mâak
How are things? – มีอะไรใหม่บ้าง mii àrai mài bâang ?
I understand – ผม/ฉันเข้าใจ pǒm(m)/chán(f) kâo jai
I don’t understand? – ผม/ฉันไม่เข้าใจ pǒm(m)/chán(f) mâi kâo jai ?
Why? – ทำไม tam mai ?
How? – อย่างไร yàang raai ?
Who? – ใคร krai ?
When? – เมื่อไหร่ mʉ â-rài ?
How much? – เท่าไหร่ tâo rài ?
What? – อะไร à-rai ?
Where? – ที่ไหน tîi nǎi ?
Can you help me, please?- ช่วยฉัน/ผมหน่อยได้ไหม คะ/ครับ chûai chán(f)/pǒm(m) nɔɔỳ dâi mǎi ká(f)/kráb(m)?
Can I be of any help? – ให้ฉัน/ผมช่วยอะไรไหม คะ/ครับ hâi chán(f)/pǒm(m) chûai àrai mǎi ká/kráb ?
Please wait a moment (formal) – รอสักครู่นะคะ/ครับ rɔɔ sàk krûu ná ká(f)/kráb(m)
One moment (informal) – แป๊บหนึ่งนะ bɛṕ nʉǹg ná
Excuse me. Can I get past please? – ขอทางหน่อยคะ/ครับ kɔ̌ɔ taang ǹɔɔi ká(f)/kráb(m)
Do you speak English? – คุณพูดภาษาอังกฤษได้ไหม kun pûut paa sǎa angrìt dâi mǎi ?
Just a little – นิดหน่อย nít ǹɔɔi
My name is . . . – ฉัน/ผมชื่อ chán(f)/pǒm(m) cĥʉʉ . . .(John)
I like . . . (Thai food) – ฉัน/ผมชอบ… (อาหารไทย) chán(f)/pǒm(m) cĥɔɔp . . . (aahǎan taai)
How old are you? – คุณอายุเท่าไหร่ kun aayú tâo rài ?
Good luck – โชคดีนะ chôok dii ná (Christians normally would say ‘Be Blessed’)
Congratulations! – ยินดีด้วยนะ yin dii dûai ná
Sweet dreams – ฝันดีนะ fǎn dii ná
I’m sorry – ขอโทษคะ/ครับ kɔ̌ɔ tôod ká(m)/kɔ̌ɔ tôod kráb(m)
No problem – ไม่มีบัญหา mâi mii ban hǎa
Help! (urgent) – ช่วยด้วย chûai dûai
Thank you – ขอบคุณ kɔɔb̀ kùn
Yes, please – ครับ/ค่ะ kráb (m) /kâ (f)
No, thank you – ไม่ ครับ/ค่ะ ขอบคุณ mâi kâ, kɔɔb̀ kùn (f)/ mai kráb, kɔɔb̀ kùn (m) /
Nice to meet you – ยินดีที่ได้รู้จัก ครับ/ค่ะ yin dii tîi dâi rúu jàk kŕab(m)/ka(f)̂

The polite end particles used in this lesson are คะ ká or ค่ะ kâ which are used by women, and ครับ kŕab which is used by men.

Although there are many different types of pronouns used in the Thai language (more than in the English language), for this lesson we use ฉัน chán as used by a woman, and ผม pǒm as used by a man. Both of these personal pronouns can be used in virtually any situation and are polite.

The above taken from http://www.fluentthai.com/commonwordsandphrases.html